Algemene Voorwaarden Zeepsop Gebouwenservice

Artikel 1.
Algemene bepalingen:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan door Zeepsop Gebouwenservice. Alle met Zeepsop Gebouwenservice gesloten overeenkomsten en de door Zeepsop Gebouwenservice gedane aanbiedingen en offertes worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze door Zeepsop Gebouwenservice gehanteerde algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze afwijkingen schriftelijk worden overeengekomen met Zeepsop Gebouwenservice. Indien en voor zover de wederpartij zich van algemene voorwaarden bedient, verklaart de wederpartij door het aangaan van een overeenkomst met Zeepsop Gebouwenservice dat de algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassingen zijn en worden deze door Zeepsop Gebouwenservice uitdrukkelijk verworpen.

2. In deze voorwaarden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt onder de volgende begrippen verstaan: Opdrachtgever/wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Zeepsop Gebouwenservice een overeenkomst is aangegaan, c.q. wenst aan te gaan en/of voor wie werkzaamheden worden verricht, en deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Werkzaamheden: alle werkzaamheden – schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten – waartoe een aanbieding is gedaan of een offerte uitgebracht, waartoe opdracht is gegeven of welke uit een eerder gedane opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen; Programma: een gegevensdrager (formulier, e-mail, brief of gegevensdrager in een andere zin, in ieder geval in de ruimste zin van het woord) waarop door Zeepsop Gebouwenservice is aangegeven welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden door Zeepsop Gebouwenservice, waarbij – indien mogelijk – is aangegeven de plaats en tijd van de schoonmaakwerkzaamheden, de aard van de werkzaamheden en indien van toepassing de frequentie ervan. Object: de zaak die schoon gehouden dient te worden, waartoe met Zeepsop Gebouwenservice een overeenkomst is gesloten.

3. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig zal zijn of op andere wijze vernietigd zal worden, blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden gewoon van kracht en zal aansluiting dienen te worden gezocht bij de overige bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling van doorslaggevende aard zal zijn.

Artikel 2.
Offertes en aanbiedingen:
Alle door Zeepsop Gebouwenservice gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, in weke vorm gedaan dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Zeepsop Gebouwenservice anders is vermeld.

Artikel 3.
Opdrachtbevestiging:
1. Nadat door Zeepsop Gebouwenservice de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging vergezeld van het werkprogramma, mag Zeepsop Gebouwenservice er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma Zeepsop Gebouwenservice middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.

2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en bij die opdrachtbevestiging behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen.

3. Wanneer werkzaamheden eenmalig worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, doordat hij deze heeft ondertekend, of omdat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4.
Wijziging van de overeenkomst:
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn voor partijen slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk zijn overeengekomen, de bepalingen in art 5 lid 2 en artikel 8 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden uitgezonderd. De wijzigingen worden vastgelegd in aanvullende overeenkomst op de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 5.
Uitvoering van de overeenkomst:
1.  De werkzaamheden worden door Zeepsop Gebouwenservice uitgevoerd in overeenkomst met het werkprogramma.

2. Wanneer tijdens de werkzaamheden mocht blijken, dat kleine afwijkingen noodzakelijke of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan Zeepsop Gebouwenservice, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter uitsluitend toegestaan, indien de wijziging een vergelijkbare kwaliteit garandeert en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

3. Mocht Zeepsop Gebouwenservice tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien deze afwijkingen een prijsaanpassing met zich meebrengen, zal die prijsaanpassing gescheiden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de overeengekomen werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot vrijdag. Indien plotseling zich bijzonder omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever dan wel Zeepsop Gebouwenservice, kan in overleg van het hier bepaalde daarvan worden afgeweken.

Artikel 6.
Contract naleving en controle:
1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering  van het werkprogramma in negatieve zin afwijkt van hetgeen partijen zijn overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van de van tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteit normerings- en – controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het van tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Zeepsop Gebouwenservice onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).

2. De hier bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: a. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; b. een redelijke termijn waarbinnen Zeepsop Gebouwenservice de geconstateerde afwijking moet herstellen.

3. Wanneer Zeepsop Gebouwenservice niet binnen de gestelde termijn de geconstateerde afwijking herstelt of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal Zeepsop Gebouwenservice van de ontbinding van de overeenkomst in kennis stellen middels een aangetekend schrijven. Er kan evenwel geen sprake zijn van ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij een redelijke belangafweging van de opdrachtgever en Zeepsop Gebouwenservice dat een dergelijke geringe afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 7.
Hulpmiddelen:
1. Alle kosten van de reinigingsmiddelen en andere hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zijn bij de prijs inbegrepen. Zeepsop Gebouwenservice is vrij in de keuze voor reinigingsmiddelen en andere hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

2. De opdrachtgever zal in afwijking van het hiervoor onder lid 1 bepaalde kosteloos ter beschikking stellen aan Zeepsop Gebouwenservice het gebruik van elektriciteit, water en gas. Wanneer de opdracht bestaat uit glazen was werkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het Zeepsop Gebouwenservice toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen die aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

3. Indien van toepassing zal in overleg tussen opdrachtgever en Zeepsop Gebouwenservice voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door Zeepsop Gebouwenservice, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om de bedrijfsmiddelen die door Zeepsop Gebouwenservice in de desbetreffende ruimten worden gestald en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren en de bedrijfsruimten goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor een goed behoud van de betreffende bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ingezette bedrijfsmaterialen blijven te allen tijde eigendom van Zeepsop Gebouwenservice. De opdrachtgever verplicht zich er verder toe om op eerste verzoek van Zeepsop Gebouwenservice eraan mee te werken dat Zeepsop Gebouwenservice de betreffende bedrijfsmiddelen terug kan nemen. 4. In overleg met Zeepsop Gebouwenservice zal de opdrachtgever voor het personeel van Zeepsop Gebouwenservice voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 8.
Prijs:
1. De prijs van de werkzaamheden die Zeepsop Gebouwenservice gaat verrichten voor de opdrachtgever is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

2. Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen voorkomen die naar het oordeel van Zeepsop Gebouwenservice een prijsaanpassing noodzakelijk maakt, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Zeepsop Gebouwenservice, ten gevolge van een wijziging in de betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpmiddelen, materialen of transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden.

Artikel 9.
Betaling:
1. Facturering vindt plaats op de in de offerte genoemde tijdstippen. Mocht dit niet bepaald zijn in de offerte, vindt facturering plaats in de derde week van de kalendermaand of van de overeengekomen vierwekelijkse periode. Betaling moet plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Wanneer betaling plaatsvindt na deze termijn, zal de geldende wettelijke rente in rekening worden gebracht.

3. Zeepsop Gebouwenservice is gerechtigd om de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten indien de opdrachtgever na sommatie tot betaling door Zeepsop Gebouwenservice weigert de betaling te voldoen.

4. Wanneer Zeepsop Gebouwenservice tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van haar facturen moet overgaan, zullen alle kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de overeengekomen hoofdsom.

5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vordering op Zeepsop Gebouwenservice te verrekenen.

Artikel 10.
Eigendomsvoorbehoud:
Indien Zeepsop Gebouwenservice goederen aan opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt Zeepsop Gebouwenservice zich de eigendom van de goederen voor, tot de op die goederen betrekking hebbende facturen van Zeepsop Gebouwenservice door opdrachtgever zijn voldaan. Zeepsop Gebouwenservice is gerechtigd om zonder verdere aanzegging, de goederen – voor zover niet verbruikt – terug te nemen na het verstrijken van de vervaltermijn van de rekeningen die door Zeepsop Gebouwenservice aan opdrachtgever zijn verzonden, voorzover deze betrekking hebben op deze goederen.

Artikel 11.
Aansprakelijkheid:
1. Zeepsop Gebouwenservice is alleen aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris,  personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Zeepsop Gebouwenservice of diens personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad €  € 2.500.000,- per gebeurtenis. Zeepsop Gebouwenservice is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan € € 2.500.000,- . Partijen kunnen, mits schriftelijk overeengekomen, voor wat betreft de aansprakelijkheid van Zeepsop Gebouwenservice een ander maximumbedrag overeenkomen.

2. De schade zoals bedoeld in het vorige lid waarvoor Zeepsop Gebouwenservice aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Zeepsop Gebouwenservice is nooit aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.

3. Zeepsop Gebouwenservice heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in artikel 1 de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen Zeepsop Gebouwenservice verzekerd is.

4. Zeepsop Gebouwenservice is niet aansprakelijk voor schade die niet in dit artikel wordt genoemd.

5. Bij het gebruik van hoogwerkers door Zeepsop Gebouwenservice aanvaardt Zeepsop Gebouwenservice geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan beplanting, putten, gazons, leidingen, bestrating e.d.

6. De opdrachtgever vrijwaart Zeepsop Gebouwenservice voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

7. De wederpartij zorgt schriftelijk voor alle nodige gegevens voor Zeepsop Gebouwenservice ten aanzien van de objecten, met name waar ze voor dienen, die door Zeepsop Gebouwenservice schoongemaakt dienen te worden. Zeepsop Gebouwenservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste of onvolledige door de wederpartij verstrekte schriftelijke gegevens;

8. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 12.
Relatiebeding:
1. De opdrachtgever mag niet tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Zeepsop Gebouwenservice met Zeepsop gebouwenservice, respectievelijk tijdens de duur van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zeepsop Gebouwenservice en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Zeepsop Gebouwenservice in dienst nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect en buiten medeweten van Zeepsop Gebouwenservice om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Wanneer zonder toestemming van Zeepsop Gebouwenservice door de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten met de in het vorige lid bedoelde werknemers, binnen de in datzelfde lid genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan Zeepsop Gebouwenservice een  boete van € 1000,-  per bedoelde arbeidsovereenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsovereenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13.
Duur van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst:
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hetgeen uit de overeenkomst dient te blijken.
2. Beëindiging  van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden middels een aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt voor beide partijen minimaal 3 maanden en deze termijn vangt aan: – Bij opzegging door Zeepsop Gebouwenservice: op het moment dat de opzegging bij aangetekend schrijven is geschied; – Bij opzegging door de opdrachtgever:
a. Indien Zeepsop Gebouwenservice meedingt in een  nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan Zeepsop Gebouwenservice bekend is gemaakt.
b. Indien Zeepsop Gebouwenservice niet meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan Zeepsop Gebouwenservice bekend is gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, zijn partijen ook bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: – De wederpartij surséance van betaling aanvraagt; – De wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

Artikel 15.
Contractswisseling en werkgelegenheid:
1. Zeepsop Gebouwenservice zal zijn personeel belonen overeenkomstig de geldende Cao-bepalingen. Zeepsop Gebouwenservice zal alle inhoudingen afdrachten verrichten voor zowel de Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten zoals AOW etc. De opdrachtgever wordt door Zeepsop Gebouwenservice gevrijwaard voor aanspraken dienaangaande.

2. Zeepsop Gebouwenservice verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). Zeepsop Gebouwenservice zal daarom zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, maar ook bij de beëindiging ervan – voorzover daarbij sprake zal zijn van contractswisseling – in overleg met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

3. Voorzover  de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met Zeepsop Gebouwenservice, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen 7:662 e.v. BW inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 15.
Overmacht:
1. Wanneer de overeengekomen werkzaamheden door Zeepsop Gebouwenservice tijdelijk – maximaal 3 maanden – door overmacht niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, heeft opdrachtgever daardoor niet het recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

2. Wanneer de overmacht langer duurt dan de in het vorige lid gestelde termijn, zullen Zeepsop Gebouwenservice en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

3. Wanneer door maatregelen genomen door de opdrachtgever de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Zeepsop Gebouwenservice tijdelijk niet of slechts ten dele kan plaatsvinden of niet zinvol is, heeft opdrachtgever geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16.
Toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten gesloten met Zeepsop Gebouwenservice is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 17.
Geschillen:
1.  Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van  Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

2. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

3. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

Artikel 18
Extra voorwaarden
1. Glasbewassing berust zich op volgende definitie:
Het periodiek verwijderen van organische vervuiling op ramen, kozijnen en vensterbanken van een pand.
2. Bij glazenwasserswerkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het Het Zeepsop Gebouwenservice toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig.
3. Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en/of reinigingsmiddelen, exclusief afvalzakken, zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Het Zeepsop Gebouwenservice is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.